PRIVACY POLICY

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมเพื่อเก็บ ประมวลผล และ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ข้อเสนอหรือโปรโมชั่นต่างๆแก่ท่าน
 2. เพื่อการจัดทำแผนการตลาด การดำเนินการ กิจกรรม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
 3. เพื่อการติดต่อสื่อสาร หรือโฆษณากับบุคคลภายนอกหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: นโยบายนี้ใช้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล และอนุญาตให้ บริษัท และ/หรือ บริษัทร่วมทุน ใช้และ/หรือดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาจากช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท แอปพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน์ และแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าถึง มีส่วนร่วม โฆษณา หรือสื่อสารกับพาร์ทเนอร์ของบริษัท เช่น

 • แสนสิริ แฟมิลี่
 • เดอะ เภรี โฮเต็ล คลับ
 • ข่าวสาร และโปรโมชั่น ของผลิตภัณฑ์และบริการของโรงแรม / รีสอร์ท
 • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการล่าสุดของโรงแรม / รีสอร์ท

ก่อนที่ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์จะใช้เว็บไซต์โรงแรม / รีสอร์ท ขอให้ท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. คำนิยาม

  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

  “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 2. การเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. 2.1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ อายุ สัญชาติ วันเกิด สถานภาพสมรส ที่อยู่ สถานที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต

  2. 2.2. ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ เช่น งานอดิเรก กิจกรรมวันหยุด สื่อสังคมออนไลน์ กีฬา การท่องเที่ยว

  3. 2.3. ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกผลิตภัณฑ์และการบริการ เช่น งบประมาณ การเลือกสถานที่ปลายทาง ไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวและความบันเทิง วัตถุประสงค์ของการเดินทาง ความถี่ในการเดินทาง ระยะเวลาในการเข้าพัก การสร้างแบรนด์ มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการ และอื่น ๆ

  4. 2.4. ข้อมูลหมายเลขไอพี (IP address) หรือ ข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานเว็บไซต์ของโรงแรม / รีสอร์ท หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งท่านตกลงว่าบริษัทสามารถเก็บและประมวลผลสถานที่ตามที่ได้รับอนุญาต และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์การวิเคราะห์เกี่ยวกับการตลาดได้ด้วย

   อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถติดตั้งโปรแกรมหรือปิดการใช้งานระบบ GPS ในโทรศัพท์ของท่านได้

  5. 2.5. พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยคุกกี้ (Cookies)

   1. 2.5.1. หมายเลขไอพี

   2. 2.5.2. ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง

   3. 2.5.3. หน้าเว็บเพจที่เข้าเยี่ยมชม

   4. 2.5.4. เวลาที่เยี่ยมชม

   5. 2.5.5. การให้ข้อมูลตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   6. 2.5.6. การรวบรวมภาพหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องติดตามและภายใต้ขอบเขตของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   7. 2.5.7. ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจำเป็น โดยบริษัทจะต้องขออนุญาตจากท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ก่อน

  6. 2.6. ข้อมูลที่ท่านต้องให้แก่บริษัท และบริษัทสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย โดยไม่ต้องขอความยินยอม คือ การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา

  7. 2.7. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดเท่านั้น กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้นๆ กำหนด

  8. 2.8. วิธีการเก็บข้อมูล

   1. 2.8.1. ทุกช่องทางของบริษัท ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร การสื่อสารโดยตรง (face to face) หรือ

   2. 2.8.2. ผ่านบุคคลภายนอก (สื่อสังคมออนไลน์) Instagram, Facebook, บัญชีทางการของ LINE, Twitters และตัวแทนการท่องเที่ยว (travel agencies)

   บริษัทไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก (“เด็ก” ที่อายุน้อยกว่าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด) หากท่านเป็นผู้ปกครองของเด็กที่มีอายุน้อยกว่าข้อจำกัดด้านอายุและทราบว่าบุตรของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัท โปรดติดต่อบริษัท เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน โทร 063-187-0777 เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ โทร 063-196-4999

   หมายเหตุ* โรงแรม / รีสอร์ท ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เช็คอินโดยปราศจากผู้ปกครอง

 3. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 3.1. เพื่อการทำรายการตามที่ท่านประสงค์ เช่น การจอง ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทจะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการทำรายการจองดังกล่าว

  2. 3.2. เพื่อการปรับปรุง และพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด การวางแผน การดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  3. 3.3. เพื่อติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และอัพเดทข้อมูล รวมถึงโปรโมชั่น และสิทธิประโยชน์แก่ท่านโดยตรง

  4. 3.4. เพื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารให้แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะ หมายเลขไอพี (IP address) สำหรับการวิเคราะห์การดำเนินการของเว็บไซต์ และสื่อดิจิตอลมีเดีย

  5. 3.5. เพื่อคุ้มครองข้อมูลหรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นอันตรายแก่ท่าน

  6. 3.6. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น

  7. 3.7. บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

 4. ผู้ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  1. 4.1. พาร์ทเนอร์ของบริษัทและบริษัทในเครือ

  2. 4.2. ตัวแทนของบริษัทซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เช่น การขายและการตลาด การติดต่อลูกค้า ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเทคโนโลยี และ การเงินการบัญชี

  3. 4.3. ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เป็นตัวแทนในการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์การโฆษณาดิจิทัลสื่อสังคมออนไลน์และสื่อออนไลน์

 5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  1. 5.1. บริษัทใช้ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการควบคุม บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการปกป้องอย่างทันท่วงที

  2. 5.2. กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการจัดการและดูแลรักษาระบบการดูแลระบบคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล บุคคลภายนอกที่ดังกล่าวจะต้องตกลงและทำให้แน่ใจว่าจะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการที่ปลอดภัย

 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  1. 6.1. ท่านที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งได้ให้ไว้และ อยู่ในความควบคุมของบริษัท หรือขอให้เปิดเผยการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ เป็นการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล หรือสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น หรือเป็นการขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

  2. 6.2. ท่านสามารถแจ้งยกเลิกให้บริษัทใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านเคยให้ความยินยอมไว้ได้ ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป

  3. 6.3. หากบริษัทไม่ดำเนินการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถขอให้บริษัทดำเนินการทำลาย ลบ หรือระงับใช้ชั่วคราว หรือแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ

  4. 6.4. สิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

  5. 6.5. ท่านสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยติดต่อโดยแจ้งผ่านทาง

   • อีเมลล์: info@theperihotel.com
   • เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน โทร 063-187-0777
   • เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ โทร 063-196-4999

  โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

 7. กิจการเกี่ยวกับการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

  กรณีที่บริษัทส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่านและท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว หากท่านประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้ผ่านทาง

  • อีเมลล์: info@theperihotel.com
  • เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน โทร 063-187-0777
  • เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ โทร 063-196-4999
 8. ข้อยกเว้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

  1. 8.1. ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้บริษัท หรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของบริษัท

  2. 8.2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านแล้ว

  3. 8.3. การเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย, คำสั่ง, กฎ, ข้อบังคับ, คำสั่งศาล, หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ ตามความจำเป็นอื่นใด

 9. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 10. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / การติดต่อบริษัท
  1. 10.1. บริษัทสงวนสิทธิในการพัฒนาและดูแลรักษาวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  2. 10.2. ท่านสามารถแนะนำ หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงวิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่

   • อีเมลล์: info@theperihotel.com
   • เดอะ เภรี โฮเต็ล หัวหิน โทร 063-187-0777
   • เดอะ เภรี โฮเต็ล เขาใหญ่ โทร 063-196-4999

   ทั้งนี้ ท่านตกลงให้ดุลยพินิจของบริษัทถือเป็นที่สุด

Follow us on